http://www.jyderupgymnastik.dk/templates/jyderup_dk/images/logo-text-02.png

Sjov motion for alle

Referat fra generalforsamling

Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.30

 

32 fremmødte inkl. 9 fra bestyrelse 

 1. Valg af dirigent/stemmetæller

  Lars Steensen

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

  V/formand Søren B. Petersen, se bilag.

   

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

  Uddeles og gennemgås ved Lone Hansen, mulighed for at kigge igennem.

  Følgende kommentarer:

  Indtægter inddelt i 3 grupper – krav fra kommunen

  Persontilskud er fra sidste år

  Kursustilskud er også forskudt da refusion først udbetales ved afslutning.

  Færre kurser end sidste år.

  Nyt edb-system og dermed øgede udgifter til dette.

  Ikke længere forsikret af hallen, derfor har vi nu vores egen.

  Overskud 66.365,74 kr.

  Egen betaling til juniortur går ind som indtægt.

  Rejseudgifter til instruktører er betalt af foreningen.

   

 4. Behandling af indkomne forslag

  Der er ikke indkommet nogen forslag.

   

 5. Bestyrelsens planer for det fremadrettede arbejde

  Der skal arbejdes med hjemmesiden så den layoutmæssigt bliver bedre.

  Alle udvalg skal op og køre. Bedre organisering af dette. Evt. innovationskurser.

  Organisering af ny bestyrelse og finde deres vej fremad.

  Forældremøder: Præcisere overfor forældrene at det forventes at når der bedes om ro så forventer man ro.

  Også vigtigt at instruktørerne er meget klare omkring dette.

  Tjek velkomstfolder.

  Indkald evt. til ekstra forældremøde.

  Der var input fra forsamlingen om, at der skulle arbejdes med at få forældrenes hjælpe til at få ro.

  Afprøvet at opfordre forældrene til at gå ind og gribe fat i børnene hvis de kan se at de er urolige eller ikke deltagende.

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:

 • Søren Bøtker Pedersen – modtager ikke genvalg
 • Lone Hansen – modtager ikke genvalg
 • Finn Haulrich – modtager genvalg 

      Fra bestyrelsen indstilles Jytte Rasmussen og Jannie Almegaard.

      Cille Skaarup vil gerne stille op også.

      Derfor valg mellem de 4 kandidater og der vælges to stemmetællere, nemlig Dorthe og Buller.

      Valgt blev: Jytte Rasmussen, Jannie Almegaard og Finn Haulrich.

 
 

   7. Valg af suppleanter

   Cille Skaarup – vil gerne være suppleant

   Anders Kjeldgaard – Søren vil gerne opfordre Anders til dette.

   Begge vil gerne være suppleanter og vælges til dette.

 

 

 

   8. Valg af revisor, på valg er:

 • Gert Duus

Gert modtager gerne genvalg medmindre der er andre der ønsker dette.

Gert genvalgt.

 

Valg af revisorsuppleant

- Steen Steensen -  Vil gerne være dette igen.

Genvælges.

 

   9. Eventuelt

   Stig: Jubilæum i år 130 års i foreningen (Jyderup gymnastik). Bør vi fejre dette til opvisningen ?

   Finn: Stor tak til Søren for de 10 år i foreningen. Rigtig stor betydning for foreningen.

   Stor tak til Lone, som har været med i foreningen i over 30.

   Meget pligtopfyldende.

 

   Tak til dirigent og stemmetællere.

 

Referent Charlotte Madsen

Seneste nyheder

Kommende events