Vedtægter

Vedtægter for Jyderup Gymnastik 

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Jyderup Gymnastik.
Foreningens hjemsted er i Jyderup i Holbæk Kommune.
Jyderup Gymnastik har eksisteret som afdeling under JSG&I siden 4.6.1885. Den 28.12.2007 er afdelingen startet som en selvstændig forening.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at tilbyde gymnastik og motion for alle aldersgrupper i lokalområdet.

§ 3 Medlemskab af organisationer
Foreningen er medlem af DGI Vestsjælland, og undergivet disses love og bestemmelser. Bestyrelsen kan søge optagelse i andre interesseorganisationer.

§ 4 Optagelse af medlemmer
Som medlemmer kan optages enhver person, som vil følge foreningens vedtægter.

§ 5 Kontingent
Foreningens kontingent og betalingsprocedure fastsættes for en sæson ad gangen af bestyrelsen.

§ 6 Udmeldelse - eksklusion
Til gyldig udmeldelse kræves, at medlemmet ikke er i kontingentrestance.
Hvis et medlem er i kontingentrestance, kan bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ekskludere vedkommende.
Ingen, som er udelukket på grund af kontingentrestance, kan igen optages som medlem, før restancen er betalt.
Eksklusion kan ske på baggrund af et medlems uhensigtsmæssig opførsel. Dette sker dog først efter en forudgående mundtligt/skriftlig advarsel fra bestyrelsen. Hvis der er tale om børn, vil den mundtlige/skriftlige advarsel være med forældre/værge.
Ved udmeldelse/eksklusion tilbagebetales kontingent ikke.

§ 7 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling, som afholdes hvert år i 1. kvartal (første gang i 1.kvartal 2008), indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag i dagspressen og/eller på foreningens hjemmeside/relevante sociale medier.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslagene skal optages som særlige punkter på dagsordenen.
Stemmeret har medlemmer af bestyrelsen samt alle aktive medlemmer over 16 år, som ikke er i kontingentrestance.
Forældre kan oppebære én stemme pr. aktivt barn under 16 år, - dog kan ingen person have mere end én stemme.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og ikke med fuldmagt.
Kun medlemmer kan stille forslag til generalforsamlingen.
Hvis det bliver nødvendigt at indkalde til virtuel generalforsamling, gøres det efter ovenstående regler. Dog kan der ved virtuel generalforsamling ikke foretages afstemning, hvorfor der efterfølgende indkaldes til fysisk ekstra ordinær generalforsamling.

§ 8 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år
 • Godkendelse af det mangfoldiggjorte regnskab
 • Behandling af indkomne forslag
 • Bestyrelsens planer for det fremadrettede arbejde
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode
 • 4 medlemmer i ulige årstal
 • 3 medlemmer i lige årstal
 • Valg af mini2 suppleanter for 1 år
 • Valg af en revisor for en 2-årig periode
 • Valg af en revisorsuppleant for 1 år
 • Eventuelt

Der må højest vælges et medlem under 18 år.
Valg af revisor gælder for 2 år dog således at begge revisorer ikke er på valg samme år.

§ 9 Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen ledes af en dirigent som, så vidt det er muligt, vælges udenfor bestyrelsens rækker.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal skriftlig afstemning benyttes, hvis blot et enkelt medlem anmoder herom.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i et referat, som underskrives af dirigenten. Referat fra generalforsamlingen opbevares af den til enhver tid siddende bestyrelse.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når 3 medlemmer af bestyrelsen, eller når mindst en tredjedel af medlemmerne skriftligt stiller krav herom overfor bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter begæringen er fremsat.
Indkaldelsen skal indeholde oplysning om emne(r), der ønskes behandlet, og skal i øvrigt følge bestemmelserne i § 7.

§ 11 Regnskab
Foreningens regnskabsår er 01/01 til 31/12. Bestyrelsen skal senest 14 dage før generalforsamlingen aflevere driftsregnskab og status til revisorerne.
Driftsregnskab og status forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§ 12 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for to år ad gangen revisorer. Disse skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.
Revisorerne har desuden til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 13 Vedtægtsændringer
Ændringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, og forslaget er indleveret til tiden.
Ændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 14 Bestyrelse
Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær samt yderligere fire medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. Personer under 18 år kan ikke varetage de tre tillidsposter.
I tilfælde, hvor et medlem af bestyrelsen træder ud af arbejdet indtræder suppleanten i bestyrelsen og denne kan konstituere sig på ny.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede, heriblandt formand eller kasserer. I tilfælde af stemmelighed, kan der ikke træffes beslutning.
Sekretæren fører et beslutningsreferat over bestyrelsens møder, som efterfølgende godkendes af bestyrelsen og opbevares af den til enhver tid siddende bestyrelse.

§ 15 Tegningsret
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden.
Ved økonomiske dispositioner, f.eks. låntagning, køb, salg eller pantsætning tegnes foreningen af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt såvel formand som kasserer.
Foreningens medlemmer og medlemmer af bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§ 16 Udvalg
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af nærmere bestemte opgaver.
Alle udvalg skal indeholde mindst et bestyrelsesmedlem.

§ 17 Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke tæller mindst halvdelen af medlemmerne, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de afgivne stemmer er nok til at vedtage forslaget, uanset antallet af fremmødte.
Ejendele og eventuel formue fordeles ved den afsluttende generalforsamling, men skal dog gå til idrætslige formål i Jyderup.

§ 18 Datering
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling 21. februar 2023

 
Hold i dag

Instagram